1 pound to newtons

Convert 1 pound to newton

1 pound is 0.05 newton.

More related conversions

Conversion of 1 pound to other units

Pound
1.00 pound = 453.59 gram
1.00 pound = 0.45 kilogram
1.00 pound = 0.00 long ton
1.00 pound = 453,592.00 milligram
1.00 pound = 0.05 newton
1.00 pound = 16.00 ounce
1.00 pound = 0.00 short ton
1.00 pound = 0.07 stone
1.00 pound = 0.00 tonne

Pound to newton conversion chart

Pound Newton
1.00 lb 0.05 N
1.10 lb 0.05 N
1.20 lb 0.06 N
1.30 lb 0.06 N
1.40 lb 0.06 N
1.50 lb 0.07 N
1.60 lb 0.07 N
1.70 lb 0.08 N
1.80 lb 0.08 N
1.90 lb 0.09 N
2.00 lb 0.09 N
2.10 lb 0.10 N
2.20 lb 0.10 N
2.30 lb 0.11 N
2.40 lb 0.11 N
2.50 lb 0.12 N
2.60 lb 0.12 N
2.70 lb 0.12 N
2.80 lb 0.13 N
2.90 lb 0.13 N
3.00 lb 0.14 N
3.10 lb 0.14 N
3.20 lb 0.15 N
3.30 lb 0.15 N
3.40 lb 0.16 N
3.50 lb 0.16 N
3.60 lb 0.17 N
3.70 lb 0.17 N
3.80 lb 0.18 N
3.90 lb 0.18 N
4.00 lb 0.19 N
4.10 lb 0.19 N
4.20 lb 0.19 N
4.30 lb 0.20 N
4.40 lb 0.20 N
4.50 lb 0.21 N
4.60 lb 0.21 N
4.70 lb 0.22 N
4.80 lb 0.22 N
4.90 lb 0.23 N
5.00 lb 0.23 N