1 pound to kilograms

Convert 1 pound to kilogram

1 pound is 0.45 kilogram.

More related conversions

Conversion of 1 pound to other units

Pound
1.00 pound = 453.59 gram
1.00 pound = 0.45 kilogram
1.00 pound = 0.00 long ton
1.00 pound = 453,592.00 milligram
1.00 pound = 0.05 newton
1.00 pound = 16.00 ounce
1.00 pound = 0.00 short ton
1.00 pound = 0.07 stone
1.00 pound = 0.00 tonne

Pound to kilogram conversion chart

Pound Kilogram
1.00 lb 0.45 kg
1.10 lb 0.50 kg
1.20 lb 0.54 kg
1.30 lb 0.59 kg
1.40 lb 0.64 kg
1.50 lb 0.68 kg
1.60 lb 0.73 kg
1.70 lb 0.77 kg
1.80 lb 0.82 kg
1.90 lb 0.86 kg
2.00 lb 0.91 kg
2.10 lb 0.95 kg
2.20 lb 1.00 kg
2.30 lb 1.04 kg
2.40 lb 1.09 kg
2.50 lb 1.13 kg
2.60 lb 1.18 kg
2.70 lb 1.22 kg
2.80 lb 1.27 kg
2.90 lb 1.32 kg
3.00 lb 1.36 kg
3.10 lb 1.41 kg
3.20 lb 1.45 kg
3.30 lb 1.50 kg
3.40 lb 1.54 kg
3.50 lb 1.59 kg
3.60 lb 1.63 kg
3.70 lb 1.68 kg
3.80 lb 1.72 kg
3.90 lb 1.77 kg
4.00 lb 1.81 kg
4.10 lb 1.86 kg
4.20 lb 1.91 kg
4.30 lb 1.95 kg
4.40 lb 2.00 kg
4.50 lb 2.04 kg
4.60 lb 2.09 kg
4.70 lb 2.13 kg
4.80 lb 2.18 kg
4.90 lb 2.22 kg
5.00 lb 2.27 kg