1 kilowatt hour to joules

Convert 1 kilowatt hour to joule

1 kilowatt hour is 3600000 joule.

More related conversions

Conversion of 1 kilowatt hour to other units

Kilowatt hour
1.00 kilowatt hour = 860.42 calorie
1.00 kilowatt hour = 2,655,223.74 foot pound-force
1.00 kilowatt hour = 3,600,000.00 joule
1.00 kilowatt hour = 3,600.00 kilojoule
1.00 kilowatt hour = 22,469,385,462,307,606,528.00 megaelectronvolt
1.00 kilowatt hour = 3.60 megajoule
1.00 kilowatt hour = 0.00 megawatt hour
1.00 kilowatt hour = 3,600,000.00 newton metre
1.00 kilowatt hour = 1,000.00 watt hour

Kilowatt hour to joule conversion chart

Kilowatt hour Joule
1.00 kW h 3,600,000.00 J
1.10 kW h 3,960,000.00 J
1.20 kW h 4,320,000.00 J
1.30 kW h 4,680,000.00 J
1.40 kW h 5,040,000.00 J
1.50 kW h 5,400,000.00 J
1.60 kW h 5,760,000.00 J
1.70 kW h 6,120,000.00 J
1.80 kW h 6,480,000.00 J
1.90 kW h 6,840,000.00 J
2.00 kW h 7,200,000.00 J
2.10 kW h 7,560,000.00 J
2.20 kW h 7,920,000.00 J
2.30 kW h 8,280,000.00 J
2.40 kW h 8,640,000.00 J
2.50 kW h 9,000,000.00 J
2.60 kW h 9,360,000.00 J
2.70 kW h 9,720,000.00 J
2.80 kW h 10,080,000.00 J
2.90 kW h 10,440,000.00 J
3.00 kW h 10,800,000.00 J
3.10 kW h 11,160,000.00 J
3.20 kW h 11,520,000.00 J
3.30 kW h 11,880,000.00 J
3.40 kW h 12,240,000.00 J
3.50 kW h 12,600,000.00 J
3.60 kW h 12,960,000.00 J
3.70 kW h 13,320,000.00 J
3.80 kW h 13,680,000.00 J
3.90 kW h 14,040,000.00 J
4.00 kW h 14,400,000.00 J
4.10 kW h 14,760,000.00 J
4.20 kW h 15,120,000.00 J
4.30 kW h 15,480,000.00 J
4.40 kW h 15,840,000.00 J
4.50 kW h 16,200,000.00 J
4.60 kW h 16,560,000.00 J
4.70 kW h 16,920,000.00 J
4.80 kW h 17,280,000.00 J
4.90 kW h 17,640,000.00 J
5.00 kW h 18,000,000.00 J