1 kilometre to yards

Convert 1 kilometre to yard

1 kilometre is 1093.61 yard.

More related conversions

Conversion of 1 kilometre to other units

Kilometre
1.00 kilometre = 0.00 astronomical unit
1.00 kilometre = 100,000.00 centimetre
1.00 kilometre = 10,000.00 decimetre
1.00 kilometre = 3,280.84 foot
1.00 kilometre = 9,842.52 hand
1.00 kilometre = 39,370.08 inch
1.00 kilometre = 0.00 lightyear
1.00 kilometre = 1,000.00 metre
1.00 kilometre = 1,000,000,000.00 micrometre
1.00 kilometre = 0.62 mile
1.00 kilometre = 1,000,000.00 millimetre
1.00 kilometre = 1,000,000,000,000.00 newton metre
1.00 kilometre = 0.00 parsec
1.00 kilometre = 1,000,000,000,000,000.00 picometre
1.00 kilometre = 1,093.61 yard

Kilometre to yard conversion chart

Kilometre Yard
1.00 km 1,093.61 yd
1.10 km 1,202.97 yd
1.20 km 1,312.34 yd
1.30 km 1,421.70 yd
1.40 km 1,531.06 yd
1.50 km 1,640.42 yd
1.60 km 1,749.78 yd
1.70 km 1,859.14 yd
1.80 km 1,968.50 yd
1.90 km 2,077.87 yd
2.00 km 2,187.23 yd
2.10 km 2,296.59 yd
2.20 km 2,405.95 yd
2.30 km 2,515.31 yd
2.40 km 2,624.67 yd
2.50 km 2,734.03 yd
2.60 km 2,843.39 yd
2.70 km 2,952.76 yd
2.80 km 3,062.12 yd
2.90 km 3,171.48 yd
3.00 km 3,280.84 yd
3.10 km 3,390.20 yd
3.20 km 3,499.56 yd
3.30 km 3,608.92 yd
3.40 km 3,718.29 yd
3.50 km 3,827.65 yd
3.60 km 3,937.01 yd
3.70 km 4,046.37 yd
3.80 km 4,155.73 yd
3.90 km 4,265.09 yd
4.00 km 4,374.45 yd
4.10 km 4,483.81 yd
4.20 km 4,593.18 yd
4.30 km 4,702.54 yd
4.40 km 4,811.90 yd
4.50 km 4,921.26 yd
4.60 km 5,030.62 yd
4.70 km 5,139.98 yd
4.80 km 5,249.34 yd
4.90 km 5,358.71 yd
5.00 km 5,468.07 yd