1 kilogram to pounds

Convert 1 kilogram to pound

1 kilogram is 2.2 pound.

More related conversions

Conversion of 1 kilogram to other units

Kilogram
1.00 kilogram = 1,000.00 gram
1.00 kilogram = 0.00 long ton
1.00 kilogram = 1,000,000.00 milligram
1.00 kilogram = 0.10 newton
1.00 kilogram = 35.27 ounce
1.00 kilogram = 2.20 pound
1.00 kilogram = 0.00 short ton
1.00 kilogram = 0.16 stone
1.00 kilogram = 0.00 tonne

Kilogram to pound conversion chart

Kilogram Pound
1.00 kg 2.20 lb
1.10 kg 2.43 lb
1.20 kg 2.65 lb
1.30 kg 2.87 lb
1.40 kg 3.09 lb
1.50 kg 3.31 lb
1.60 kg 3.53 lb
1.70 kg 3.75 lb
1.80 kg 3.97 lb
1.90 kg 4.19 lb
2.00 kg 4.41 lb
2.10 kg 4.63 lb
2.20 kg 4.85 lb
2.30 kg 5.07 lb
2.40 kg 5.29 lb
2.50 kg 5.51 lb
2.60 kg 5.73 lb
2.70 kg 5.95 lb
2.80 kg 6.17 lb
2.90 kg 6.39 lb
3.00 kg 6.61 lb
3.10 kg 6.83 lb
3.20 kg 7.05 lb
3.30 kg 7.28 lb
3.40 kg 7.50 lb
3.50 kg 7.72 lb
3.60 kg 7.94 lb
3.70 kg 8.16 lb
3.80 kg 8.38 lb
3.90 kg 8.60 lb
4.00 kg 8.82 lb
4.10 kg 9.04 lb
4.20 kg 9.26 lb
4.30 kg 9.48 lb
4.40 kg 9.70 lb
4.50 kg 9.92 lb
4.60 kg 10.14 lb
4.70 kg 10.36 lb
4.80 kg 10.58 lb
4.90 kg 10.80 lb
5.00 kg 11.02 lb